Přejít k obsahu

Katedra tělesné výchovy a sportu

VÝUKA

Katedra tělesné výchovy a sportu (KTS) je jednou z kateder Fakulty strojní (FST). Nejdůležitější náplní její činnosti je zajištění neoborové tělesné výchovy pro všechny fakulty Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) - vizhttp://www.kts.zcu.cz/study/Zapis/.

Oproti hodinám tělesné výchovy na SŠ si studenti mohou vybrat z pestré nabídky sportů a věnovat se tomu, který je jim nejbližší - viz http://www.kts.zcu.cz/study/predmety/. 

Vedle vybrané hodiny TV nabízí KTS studentům vícedenní kurzy - lyžařské, SNB, cyklo, pěší i vodní turistika atd. - vizhttp://www.kts.zcu.cz/kurzy/. Kurzy vedou zkušení instruktoři a kromě příznivých cen účastníci oceňují i přátelskou atmosféru, která na těchto akcích panuje.

Máte-li o některý z nabízených předmětů či kurzů zájem, zapište si jej v době řádného zápisu (v září) do indexu a to rovnou na zimní i letní semestr. Za dodatečné zapsání předmětu již budete muset na svých studijních odděleních platit. Dozápis na celý školní rok povoluje KTS nejpozději do konce října - viz http://www.kts.zcu.cz/study/Zapis/.

...(více)...  V prvních dvou semestrech studia je tělesná výchova na fakultách FAV a FST předmětem povinným nebo povinně volitelným a má rozsah dvou týdenních hodin. Studenti si mohou zvolit podle svého zájmu některou z vypsaných sportovních specializací. V dalším studiu je tělesná výchova předmětem doporučeným (výběrovým, volitelným). Student si vybírá z nabídky KTS, která zahrnuje celkem 30 sportovních specializací viz nabídka předmětů na školní rok. V současnosti navštěvuje předměty KTS kolem 2 500 studentů v každém semestru.

Za zapsaný a splněný předmět získává student 1 kredit, za kurz pak 2 kredity.

 

REPREZENTACE

Výkonnostně nejlepší studenti se každoročně účastní mnoha sportovních akcí jako reprezentanti ZČU. Za úspěšnou reprezentaci jsou odměňováni sportovním stipendiem.

Vrcholem sportovní akademické sezóny jsou České akademické hry (ČAH). Tuto malou akademickou olympiádu pořádá každoročně z pověření České asociace univerzitního sportu (ČAUS) některá z významných českých univerzit. Přihlašování na ČAH provádějí výhradně pracovníci KTS. Reprezentanty v individuálních sportech je možno přihlašovat přímo (s posouzením jejich reálné výkonnosti), kolektivní sporty si musí účast vybojovat v kvalifikacích.

Sporty, které nejsou v daném roce na programu ČAH, pořádají vlastní Akademická mistrovsví (AMČR).

Vedle těchto vrcholných akcí se naši studenti účastní i dalších sportovních akcí doma i v zahraničí.

V případě zájmu reprezentovat kontaktujte vedoucího KTS , nebo přímo garanta daného sportu.

Reprezentace ZČU 

Historie

Současná katedra tělesné výchovy a sportu má své začátky na bývalé Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni, kde byla v roce 1952 ustavena. Do této doby pečoval o tělesnou a brannou výchovu studentů Ústav pro tělesnou výchovu na vysokých školách v Praze. Jeho pobočka pracovala na plzeňských vysokých školách. Ministerstvo školství přistoupilo v roce 1952 k celkové reorganizaci tělesné výchovy na vysokých školách, zrušilo pražský ústav a jeho pobočky a zřídilo katedry tělesné výchovy na jednotlivých vysokých školách.

  Na bývalé VŠSE byl pověřen vybudováním a vedením katedry tělesné výchovy středoškolský profesor tělesné výchovy a chemie Karel Sedláček. Se založením katedry jsou spjata i jména jeho spolupracovníků Jaroslava Císlera, Jaroslava Hajducha a Boleslava Kadlece. Se vznikem ZČU zůstala KTS zařazena pod Fakultou strojní jako jedna z jejich kateder. Na Katedře tělesné výchovy a sportu působilo od doby jejího vzniku až dosud celkem 35 tělovýchovných pracovníků.

Rozvoj TV a sportu

Hlavním úkolem KTS je zajišťovat odbornou tělesnou výchovu pro všechny studenty ZČU, vytvářet a udržovat kvalitní materiálově technickou základnu zejména pro tuto činnost.

Základním posláním KTS je působit na studenty, jako budoucí vedoucí pracovníky, širokou škálou sportovních aktivit, a tím u nich vytvářet trvale kladný vztah k nejrůznějším formám pohybových aktivit. Povinná i nepovinná tělesná výchova, účast na sportovních akcích a pomoc při jejich organizaci, trávení volného času na sportovištích a v tělovýchovných zařízení ZČU přispívají k regeneraci organismu studentů i k výchově ke zdravému životnímu stylu celé univerzitní komunity i dalších pokolení. Studenti se v hodinách TV učí sebezdokonalování, překonávání překážek, umění přijímat porážky, pracovat pro kolektiv a akceptovat daná pravidla.

 

Kde sportujeme?

KTS má sídlo na Borech (Univerzitní 14) v areálu ZČU. Jednotlivé hodiny TV jsou vyučovány  ve sportovních areálech (rubrika Kde nás najdete).

Má být TV na ZČU povinná?

Názory na tuto otázku nejsou jednotné. Dá se však konstatovat, že studenti, kteří povinnou TV na ZČU absolvovali, této zkušenosti nelitují.

Studenty prvních ročníků nejsou pouze Plzeňáci. Dojíždějící studenti se osamostatňují, plní především to, co je povinné a organizují si svůj volný čas. Díky povinnosti navštěvovat některou z hodin TV získá student jasnou představu o fungování TV na ZČU, o možnostech zapojení se do sportovní činnosti v oddílech i ve svém volném čase. V dalším průběhu studia si každý zvolí, zda a jakou formou se chce sportovním aktivitám věnovat. Povinná TV na VŠ má napomoci studentům při určování jejich životního stylu.

Na základních a středních školách měli všichni tělesnou výchovu povinnou. Někdo se pro ni nadchl, jiného možná otrávila. Na ZČU student zjistí, že si může vybrat konkrétní sport, který má rád, a věnovat se mu. V hodinách nebo na kurzech pořádaných KTS se pak sejde i s kolegy z jiných fakult ZČU, kteří mají zájmy podobné. Vybírat může ze sportů individuálních i kolektivních. Pokud si některý z předmětů KTS řádně zapíše, hradí mu jej fakulta (studenti připlácejí na nájem u plavání, squashe a tenisu) a za absolvování získává kredit(y).

Pokud mají studenti ve svém týdenním plánu vyčleněn prostor pro sport, roste naděje, že v něm budou pokračovat i v době, kdy jej již nebudou mít zapsán jako povinný.

Při dnešním sedavém způsobu života je duševní relaxace formou pohybových aktivit nezbytná. S přibývajícím věkem člověk dochází k poznání, že by se měl začít pravidelně hýbat, aby se udržel v dobré fyzické, a tím i psychické kondici. Pokud vás pohybové aktivity nezaujaly již dříve, věříme, že vás osloví nyní.

 

Ze široké nabídky předmětů a kurzů pořádaných KTS si vybere každý. Kdo jiný než vysokoškolsky vzdělaný člověk by měl vést v budoucnu své potomky k aktivnímu životu ve všech jeho podobách?

 

                                                                                

Bavte se sportem s KTS!

 

                                                                                         P. Červenka

Patička